شرایط دعا

وقتی نتیجه رو به چشم دیدی و جواب گرفتی هزینه رو بپرداز حتی اقساطی. پیام از واتساپ 09356926753